Актуализирано днес April 28, 2023.

Член 1: В настоящите общи условия (наричани по-долу “Общи условия”) определените по-долу термини имат следното значение:

1.1 “Споразумение”: споразумение между клиента и AirClaim, което се постига след приемането на Условията от страна на клиента. За предоставянето на услугата “Правна помощ” споразумението се счита за валидно, след като клиентът подпише формуляра за възлагане или споразумението за искане на обезщетение, в допълнение към приемането на настоящите условия.

1.2 “AirClaim”: AirClaim SA, дружество, установено в Румъния, със седалище в Констанца, ул. “Мирон Костин” № 65

1.3 “AirClaim”: безплатен онлайн инструмент, достъпен на уебсайта на AirClaim и в мобилното приложение, който позволява електронната поща на клиента да бъде свързана с AirClaim, за да позволи на AirClaim да идентифицира резервации за полети и евентуални искания съгласно Регламента за правата на пътниците във въздушния транспорт в съответната електронна поща.

1.4 “Регламент за правата на пътниците във въздушния транспорт”: всеки закон, регламент, директива или подобен документ, независимо дали е издаден на държавно, европейско, федерално, национално или регионално равнище, който установява правила за парично обезщетение, компенсация или възстановяване на разходите на пътниците в случай на препълнени, закъснели или отменени полети.

1.5 “Формуляр за прехвърляне”: документът, с който клиентът, съгласно предвидените в него условия, прехвърля собствеността върху заявката на AirClaim.

1.6 “Споразумение за предявяване на претенции”: документ, предоставен от AirClaim на клиента, който упълномощава AirClaim или някой от нейните филиали или партньори да действа от името на клиента. Документът може да бъде под различна форма, включително, но не само, пълномощно или споразумение за поддръжка на клиенти.

1.7 “Искане”: всяка претенция към авиокомпания за парична компенсация, обезщетение или възстановяване на разходи съгласно Регламента за правата на пътниците във въздушния транспорт.

1.8 “Клиент(и)”: лицето(ата), което(ито) е(са) приело(и) тези Условия.

1.9 “Услуга за допустимост”: AirClaim предоставя услугата си за определяне на допустимост в последния момент чрез специализиран софтуер. Услугата за допустимост се извършва индивидуално, от заявка до заявка, в уеб формуляра на AirClaim или за всички намерени полети, ако клиентът е свързан с AirClaim. Службата за допустимост ще информира клиента за вероятността да има допустимо искане. Има голяма вероятност да бъде изплатено допустимо искане и AirClaim ще предложи своята услуга за правна помощ за такива искания, ако клиентът поиска това. Вероятността исканията, които не отговарят на условията, да бъдат изплатени е малка и AirClaim няма да предлага услугата си за правна помощ за такива искания. Понастоящем услугата за допустимост е на разположение само за искове EC 261.

1.10 “Компенсация”: общата сума пари, платена от авиокомпанията за дадено искане, като компенсация, извънсъдебно споразумение, жест на добра воля или по друг начин, преведена на клиента или на AirClaim, след като клиентът е приел Условията.

1.11 “Информационна услуга”: е предоставянето на информация за полетите от AirClaim, включително информация за авиокомпаниите, информация за летищата, друга информация, свързана с пътуванията, информация за правата на пътниците във въздушния транспорт и законите за защита на потребителите. Информацията ще бъде свързана с пътуването на клиента, но ще има и по-общ контекст, като например класация на летища или авиокомпании или новини за промени в правата на пътниците. Информацията ще бъде предоставена чрез електронни съобщения, включително електронна поща, персонализирани електронни билбордове, уебсайтове, контролирани от AirClaim, или мобилни приложения.

1.12 “Правосъдие като услуга”: е предявяването на претенция от страна на AirClaim, включително, ако е необходимо, чрез съдебен процес.

1.13 “Съдебен спор”: започва се само по искане на клиента и не от дружеството Air Claim SA, а от специализирани адвокати, посочени в Таблицата на адвокатите, която може да бъде проверена тук www.unbr.ro

1.14 “Бърз правен път”: е процедура за авиокомпании, които обикновено не плащат обезщетение, освен в случаите, когато са предприети правни действия. В случай, че AirClaim предоставя услуга за правна помощ, като предлага бърз правен път, AirClaim ще начисли както таксата за услугата, така и таксата за съдебното производство, поради увеличения риск и разходи за AirClaim.

1.15 “Член(и)”: лицето/лицата, които са закупили AirClaim+.

1.16 “Ценова листа”: приложението, приложено към настоящите Условия, в което са посочени приетите валути, начините на плащане и всички такси, начислявани от AirClaim.

1.17 “Регламент 261/04”: Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети.

 

Член 2: Споразумение

2.1 След като клиентът е приел настоящите условия, AirClaim се съгласява да предостави услугата, а клиентът се съгласява да получи Услугата за допустимост и Информационната услуга.

2.2 След като клиентът приеме настоящите Условия и подпише Формуляра за възлагане или Споразумението за искане на обезщетение, клиентът се съгласява да получи Услугата за правна помощ, а AirClaim се съгласява да предостави тази услуга, освен ако AirClaim не информира клиента без неоправдано забавяне, че AirClaim не може да предостави помощ за съответния иск.

2.3 Сключвайки споразумение с AirClaim, клиентът гарантира, че има правомощията и правоспособността да сключи споразумението от свое име и, ако е приложимо, от името на хората, с които е пътувал. С подписването на формуляра за възлагане или на споразумението за искане на компенсация клиентът гарантира, че е упълномощен и има правоспособност да подпише формуляра за възлагане или споразумението за искане на компенсация от свое име и, ако е приложимо, от името на непълнолетните лица, с които е пътувал.

2.4 Клиентът потвърждава, че AirClaim търси само обезщетение за полет. Клиентът се съгласява, че AirClaim няма да приема ваучери за пътуване и/или други услуги като компенсация, а такова предложение от авиокомпаниите ще се счита за отказ от плащане, освен ако AirClaim не прецени, че вероятността за по-благоприятен изход за клиента е малка и че при тези обстоятелства най-добрият избор би бил да приеме такова предложение.

2.5 Клиентът гарантира, че обезщетението не е било прехвърлено на трети лица и че между клиента и авиокомпанията не се води или няма да се води правен спор по същия въпрос.

2.6 След подписването на Формуляра за прехвърляне на вземания клиентът не може да прехвърля вземането на друга страна, тъй като правното право на собственост върху вземането вече е прехвърлено на AirClaim. Всички съществуващи ангажименти или прехвърляния, ако има такива, трябва да бъдат анулирани преди подписването на формуляра за възлагане или на споразумението за искане на компенсация. За избягване на съмнение, ако клиентът е подписал Споразумение за искане на компенсация, той може да оттегли правомощията, предоставени в Споразумението за искане на компенсация, чрез писмено уведомление до AirClaim.

2.7 В случай, че клиентът получи директни плащания или друга компенсация от съответната авиокомпания след сключването на договора, клиентът е длъжен да информира AirClaim за това незабавно. Тези плащания се считат за компенсация и дават право на AirClaim да претендира за таксата за обслужване и съдебната такса, ако AirClaim е завела съдебно дело, преди съответният клиент да е получил плащане от съответната авиокомпания.

2.8 След подписване на формуляра за прехвърляне или на споразумението за искане на обезщетение клиентът трябва да прекрати преговорите със съответната авиокомпания и да насочи всички контакти от страна на авиокомпанията към AirClaim, за да гарантира, че AirClaim ще постигне възможно най-добрия резултат.

 

Член 3: Описание на услугата за правна помощ

3.1 AirClaim повдига искане за обезщетение на клиента от авиокомпанията, която е извършила полета, въз основа на Регламент 261/2004 или други действащи регламенти за правата на пътниците във въздушния транспорт, приложими към конкретното пътуване на клиента.

3.2 Данните за полета и информацията могат да бъдат предадени на AirClaim чрез уебсайта, мобилните приложения, електронната поща, други електронни решения или чрез софтуер, поддържан от AirClaim, или по телефона.

3.3 За успешното предявяване на претенцията AirClaim изисква подписан от клиента формуляр за възлагане или споразумение за искане на обезщетение, които клиентът може да изпрати на AirClaim чрез уеб формуляр, мобилно приложение, електронна поща или пощенска услуга. След като получи от клиента подписан формуляр за възлагане или споразумение за искане на обезщетение, AirClaim изготвя искане за плащане и го изпраща на авиокомпанията, която е извършила полета без неоправдано забавяне, и управлява цялата последваща кореспонденция. За тази част от Услугата за правна помощ, ако се изплаща обезщетение, AirClaim ще начисли такса за обслужване (вж. Ценовата листа).

3.4 Ако авиокомпанията, която е извършила полета, не изплати обезщетението в разумен срок, след като е била уведомена от AirClaim, и при условие че претенцията е потвърдена с достатъчна сигурност, AirClaim може да започне съдебни действия за удовлетворяване на претенцията. Ако бъде заведено съдебно дело и бъде изплатено обезщетение, AirClaim начислява съдебна такса в допълнение към таксата за обслужване, за да покрие допълнителните разходи по съдебното дело (вж. Ценовата листа).

3.5 Ако се използва договорен правен представител за съдебни спорове, клиентът ще позволи на AirClaim да предостави на договорния правен представител достъп до всички данни, съобщени на AirClaim, и да позволи на правния представител да предава информация за хода на делото на AirClaim. Ако компетентният съд изисква удостоверение за автентичност, пълномощно, декларация за автентичност, формуляр за възлагане или други допълнителни документи, клиентът се съгласява да подпише тези допълнителни документи. Ако клиентът вече е подписал Формуляр за прехвърляне и подпише удостоверение за автентичност, пълномощно, договор за обслужване на клиенти или друг подобен акт, клиентът и AirClaim се съгласяват, че такова вземане се прехвърля автоматично обратно на клиента непосредствено преди клиентът да подпише съответното удостоверение за автентичност, пълномощно, договор за обслужване на клиенти или друг подобен акт.

3.6 Ако наетият правен представител заключи, че няма достатъчно изгледи за успех, клиентът ще бъде информиран за това и нито AirClaim, нито наетият правен представител ще предприемат по-нататъшни действия.

3.7 Ако ЕърКлейм или наетият правен представител започне съдебен процес за предявяване на иск, ЕърКлейм ще покрие всички разходи, направени в случай на загуба на съдебния процес. Ако искът бъде спечелен или ако бъде постигнато споразумение между авиокомпанията и AirClaim, AirClaim ще покрие всички направени разходи, които не са покрити от авиокомпанията.

 

Актуализация за Румъния: 29.07.2020

Член 3, параграф 7 се прилага само в случай, че дружеството Air Claim прехвърли вземането на пътника (клиента). Условията са допълнени с действащото законодателство в Румъния.

В съответствие с действащото законодателство Air Claim не може да предяви пряк иск срещу авиокомпанията от името на пътника. Тъй като сме дружество с ограничена отговорност, не можем да действаме като представител в съответствие с разпоредбите на Закон № 51/1995 относно организацията и упражняването на адвокатската професия.

Освен това според закона правните консултации са запазена област за адвокатите чрез формите на упражняване на професията, а съдебният процес би включвал правни консултации и представителство. Дружеството може да действа от свое име, ако прехвърли на пътника правото на вземане, като по този начин това право влиза в активите на дружеството.

Дружеството не може да претендира по съдебен ред за право, установено в активите на друго лице, освен в някои изключителни ситуации, които не са приложими в настоящата ситуация. Правното отношение между AIR CLAIM и пътника (клиента) има за цел приятелско представителство пред авиокомпанията. От уважение към своите клиенти, в случай че авиокомпанията откаже да предостави на пътника дължимото обезщетение, AIR CLAIM предлага на клиента няколко алтернативи, като например: 1. Прехвърляне на правото на вземане срещу определена сума; 2. Препоръчване на специализирани адвокати в такива ситуации, вписани в регистъра на адвокатите.

Член 3.8: Клиентът признава, че приемането на всяко предложение за извънсъдебно споразумение е изключително решение на AirClaim, тъй като клиентът е прехвърлил вземането си на AirClaim. В случай че AirClaim действа от името на клиента въз основа на Споразумение за обезщетение, клиентът упълномощава AirClaim да приеме или отхвърли предложения за извънсъдебно споразумение въз основа на опита на AirClaim с авиокомпанията и съветите на външни правни представители.

 

Член 4: Такси и плащания

4.1 AirClaim предлага безплатно Услугата за допустимост, AirClaim Connect и Информационната услуга.

4.2 AirClaim предлага услугата за правна помощ безплатно, освен в случаите, когато AirClaim успее да събере обезщетение. В случай че искът бъде уважен, AirClaim ще преведе договорената част от обезщетението на клиента, като се съобрази с приложимите такси съгласно ценовата листа.

4.3 Изплащането на договорената част от обезщетението на клиента ще се извърши съгласно вариантите от ценовата листа.

4.4 Ако клиентът е предоставил невярна или недостатъчна информация, необходима за изплащане на обезщетението, и плащането е върнато на AirClaim, и клиентът, след няколко известия и разумни усилия от страна на AirClaim да се свърже с клиента по начин, различен от електронната поща, предоставена от клиента на AirClaim, не реагира, за да коригира или предостави необходимата информация за изплащане на договорената част от обезщетението, AirClaim има право да задържи тази част от обезщетението, която иначе би била преведена на клиента.

4.5 След като ЕърКлейм е изплатила договореното обезщетение в съответствие с инструкциите и избора на метод, предоставени от клиента, ЕърКлейм не носи отговорност за:

i) чекове, предплатени дебитни карти, кредитни карти и други загуби при транспортирането им до клиента;

ii) всякакви последици от предоставянето от страна на клиента на невярна информация за банкова сметка, неверен адрес или други подобни, включително, но не само, компенсация, изплатена на неверен получател. Ако обезщетението е било изплатено на неправилен получател по вина на клиента, AirClaim няма да бъде задължена да го възстанови активно.

4.6 Не може да се претендира за лихва за периода между входящите и изходящите плащания. AirClaim си запазва правото да задържи всички лихви, възстановени от авиокомпанията.

4.7 ЕърКлейм не носи отговорност за какъвто и да е вид обезщетение, щети или други подобни, в случай че ЕърКлейм е възпрепятствана да преведе плащането на клиента поради събитие, което не може да бъде контролирано по разумен начин, включително, без ограничение, стачка, стачка на работодателя, природно бедствие, война, бунтове, граждански вълнения, умишлен саботаж, спазване на закон или правителствена заповед, наредба, разпоредби или инструкции, злополука, повреда на инсталация или машина, пожар, наводнения и бури.

 

5: Защита на личните данни

5.1 AirClaim ще използва предоставените от Клиента лични данни основно за целите на предоставяне на Услугата за допустимост, Информационната услуга и в съответствие със Споразумението. AirClaim може да събира лични данни и за други цели, като например статистика, администрация и комуникация, ИТ администрация и сигурност, физическа защита, системи за удостоверяване и оторизация, системи за поддръжка, координация на вътрешни проекти и екипи и организационни дейности. Всички лични данни се събират в съответствие с Общия регламент за защита на данните, Регламент (ЕС) 2016/679 (вж. Декларацията за поверителност).

5.2 Клиентът предоставя на AirClaim лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните или други действащи закони за защита на данните, с изрично разрешение за обработване на лични данни и използването им в контекста на Споразумението. AirClaim ще предава лични данни на трети страни само при условията, изброени по-долу:

i) ако клиентът е дал своето съгласие;

ii) ако това се прави за цел, пряко свързана с първоначалната цел, за която са били събрани личните данни;

iii) ако е необходимо за подготовката, договарянето и изпълнението на споразумението с клиента;

iv) ако това е необходимо поради правно задължение, административна или съдебна заповед;

v) ако това е необходимо за установяване или защита на правни претенции или за защита срещу правни действия;

vi) ако служи за предотвратяване на неправомерно използване или други незаконни дейности, като например умишлени атаки, за да се гарантира защитата на данните.

 

Член 6: Данни и информация от клиента

6.1 При поискване от страна на AirClaim клиентът ще предостави на AirClaim всички данни или информация, необходими за изпълнението на споразумението. Клиентът гарантира, че предоставените данни и информация са правилни, пълни и верни (вж. Декларацията за поверителност).

6.2 Клиентът се съгласява да обезщети изцяло AirClaim във всички отношения за всички искове на трети страни, включително, но не само, за некоректни съобщения от страна на клиента, предоставяне на неверни данни/информация и измамно поведение.

6.3 В случай на неверни данни/информация и измамно поведение, AirClaim си запазва правото да прекрати договора с незабавно действие. Ако договорът бъде прекратен в съответствие с настоящия параграф, клиентът няма право на никаква компенсация.

Член 7: Право на оттегляне

7.1 Ако се квалифицирате като потребител съгласно разпоредбите на ЕС за защита на потребителите, т.е. сте физическо лице, което извършва правна сделка с цел, която не е нито търговска, нито независима професионална дейност, имате законово право на отказ.

7.2 Можете да оттеглите съгласието си с нашия договор в рамките на 14 дни от сключването му (напр. с писмо, имейл), без да е необходимо да обяснявате причините. За да упражните правото си на оттегляне, трябва да го съобщите в рамките на горепосочения 14-дневен срок и да посочите ясно, че желаете да се оттеглите от споразумението. Поради естеството на предоставяната услуга не можете да се откажете от нашето Споразумение, ако сме ви информирали, че въпросната авиокомпания е приела претенцията, тъй като в този случай сме предоставили исканата от вас услуга, или ако сте летели с полети, обхванати от абонамента за AirClaim+. Оттеглянето може да се изпрати на адрес:

или изпратете имейл: private@airclaim.com

 

Член 8: Условия и срокове за изплащане на компенсация

8.1 В рамките на максимум 30 дни от момента на изплащане на обезщетението на Представлявания клиент във връзка с полета, ние ще го уведомим да предостави банковите данни за превода.

8.2 Терминът, посочен в ал. 1 по-горе започва да тече от момента, в който долуподписаният, AIR CLAIM, знае, че сумата, получена от авиокомпанията, е обезщетението, свързано с полета, дължимо на представлявания клиент. Ето защо, ако при извършване на банковия превод авиокомпанията не посочи данни за плащането, долуподписаният AIR CLAIM ще се свърже с авиокомпанията за разяснения в рамките на максимум 5 дни от получаването.

8.3 В рамките на максимум 30 дни от момента, в който Представляваният клиент предаде на Долуподписалия пълните и верни банкови данни (име, IBAN и др.), AIR CLAIM ще извърши банков превод на Представлявания клиент, включващ компенсацията, получена от Заявката за полет, като запази Цената. Представляваният клиент не може да предостави банковите данни на друго лице, тъй като съгласно законодателството за борба с изпирането на пари долуподписаният няма да може да извърши това плащане. Долуподписаният ще уведоми представлявания клиент в срок от 30 дни за факта, че е предал неверни банкови данни (непълен/некоректен IBAN/т.н.)

8.4 Гореспоменатото плащане ще бъде извършено във валутата, в която долуподписаният е получил обезщетението от авиокомпанията. Следователно, ако долуподписаният е получил обезщетението в евро, той ще извърши плащане на пътника в същата валута. Ако пътникът декларира, че не разполага с банкова сметка в тази валута, долуподписаният ще извърши банковия превод към представлявания клиент в посочената от него валута по курса на БНР, определен за този ден (или за предходния ден, за плащания, извършени преди съобщаването на обменния курс от БНР).

8.5 Ако AIR CLAIM не получи от Представлявания клиент правилните и пълни банкови данни в рамките на 3 месеца от уведомлението, изпратено на пътника относно искането за предаване на банковите данни за превода (уведомлението, посочено в чл. 8.1), AIR CLAIM няма да носи отговорност за неспазване от страна на Представлявания клиент на задълженията, посочени в чл. 8.1. по-горе и/или забавено предаване на данни, като цялата сума на обезщетението (полученото обезщетение) ще бъде задържана от AIR CLAIM в края на 3-месечния период.

8.6 За пояснение и за да се избегне всякакво объркване, се споменава, че съгласно чл. 8.1 по-горе, AIR CLAIM ще поиска банковите данни на Представлявания клиент, за да извърши банковия превод на полученото обезщетение на негово/нейно име. Клиентът разбира и се съгласява, че AIR CLAIM ще задържи цялото обезщетение (полученото обезщетение), ако той/тя не предаде на AIR CLAIM своите правилни и пълни банкови данни в срок от 3 месеца от получаването на съответното уведомление (искане). По този начин предметът на договора за представителство ще бъде изпълнен и той ще бъде прекратен.

 

Член 9: Заключителни разпоредби

9.1 AirClaim има право да променя настоящите условия и ценовата листа и да определя допълнителни условия по всяко време и без предизвестие. Промените с отрицателен ефект върху клиента обаче няма да се прилагат за него, освен в случаите, когато клиентът приема тези нови промени.

9.2 Законите на Германия се прилагат към настоящите Условия, Формуляра за възлагане и Споразумението между AirClaim и клиента. Клиентът обаче винаги има право да поиска защита, която се дължи съгласно правните разпоредби на страната, в която пребивава.

9.3 В случай че дадена разпоредба на настоящите Условия е или стане нищожна, незаконна или неприложима, това по никакъв начин няма да засегне валидността на останалите разпоредби.

9.4 Правата и задълженията, свързани изцяло или частично с всяка предявена претенция, могат да бъдат прехвърляни без ограничения от AirClaim на всяко лице от групата дружества AirClaim и от AirClaim на трети лица.

9.5 Английската версия на настоящите условия има предимство в случай на несъответствие с която и да е друга езикова версия.