Декларация за поверителност на Air Claim SA

Поверителността е изключително важна за нас. Когато говорим за защита на данните, всяка друга политика или декларация, която може да имаме, ще бъде съгласувана само с правилното и професионално съхранение и разкриване на вашите лични данни. Това ще бъде направено при спазване на вашата поверителност.

Всичко, което се съдържа в тази декларация за поверителност, се отнася до Air Claim SA.

Тъй като седалището на Air Claim SA е в границите на Европейския съюз, тя ще обработва вашата лична информация в съответствие с правилата и законодателството на ЕС. Цялата цел на нашата компания е съобразена с тази законодателна среда.

Всички наши дейности, свързани с обработката на вашата лична информация, ще бъдат обяснени в тази декларация. От това какъв вид информация събираме до това как ще проведем процеса на използване на тези данни.

Изградихме нашите политики в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз от 2016 г., номер 679. Той се нарича Общ регламент за защита на данните. Това помага на хората, като им предоставя права за по-добра защита на личния им живот.

Air Claim SA има задължението да се увери, че тази политика се спазва докрай, както и да се увери, че всички участници ще спазват всичко, посочено в нея.

Air Claim SA ще следи всички съответни данни и тяхната поверителност. Всички методи, използвани за обработка и боравене с такава информация, ще бъдат надзиравани и съответно контролирани от Air Claim SA.

Принципи

Всички политики на Air Claim SA ще използват като ръководство следните принципи, за да се гарантира доброто обработване на лична информация:

  • Събирането на лични данни и боравенето с тях ще се извършва по прозрачен, законен и честен начин.
  • Винаги, когато ви помолим за вашите лични данни, ще го правим само по законен и подходящ начин.
  • Когато поискаме вашите лични данни, ние ще го направим само по причини, свързани с изпълнението на вашия иск.
  • Ще се стремим към личните ви данни по начин, който гарантира тяхната точност.
  • Ако някои данни ще бъдат предоставени на нас и няма да са в обхвата на тази претенция, ние ще се уверим, че в рамките на всички наши ресурси и разумни граници ще се погрижим да ги изтрием, за да защитим поверителността на личните ви данни. Тази корекция ще бъде извършена във възможно най-кратък срок.
  • Системата, която ще съхранява вашите данни, ще идентифицира в разумен срок онези части, които вече не са необходими за целите на иска, и ще се погрижи да ги премахне от нашето хранилище, за да гарантира неприкосновеността на вашата информация.
  • Вашата лична информация ще се съхранява в система, която гарантира, че сигурността ѝ ще бъде представена по подходящ начин.
  • Вашата лична информация ще бъде разкрита на трети страни само с цел да се облагодетелства вашият иск и само ако такова действие се окаже от значение за вашия случай.
  • Когато предавате личните си данни на Air Claim SA, вие ще можете по всяко време да ги изтеглите, изтриете, промените или ограничите по начин, който сметнете за необходим. Air Claim SA ще се съобрази с желанията на своите клиенти във всяко отношение по този въпрос.

Лични данни

Всяка информация за дадено лице, която може да доведе до неговото идентифициране и съдържа лични данни за това лице, се счита за лични данни. Имена, адреси, телефонни номера, дата на раждане и други са някои от примерите за това какво могат да представляват личните данни.

Събирането на лични данни

Поради естеството на нашите услуги, за да помогнем на хората да предявят правото си на обезщетение за полет, ще изискваме от тях да ни предоставят някои свои лични данни. За да намерим решение на техния проблем, първо трябва да го оценим, а за целта е необходимо да определим всички променливи, свързани с тяхната ситуация.

За да проверим дали дадена претенция попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 261, ще трябва да ни бъдат предоставени имена, адреси, телефонни номера, данни за полета и цялата друга необходима лична информация, за да определим дали полетът е бил или не е бил забавен, презаписан или отменен.

Със събирането на тази лична информация ще можем да съобщим и съответните подробности, които пътниците трябва да знаят във връзка със ситуацията, в която се намират. Цялата дейност на Air Claim SA се върти около тези принципи. Целият процес, в резултат на който пътникът ще получи своето обезщетение, започва със събирането на личните му данни, свързани с неговия случай.

Използване на лични данни

Събраните данни ще бъдат използвани за удовлетворяване на претенциите на Клиента. Air Claim SA ще съхранява тези данни само за периода от време, необходим за постигане на обезщетението, което Клиентът има право да получи съгласно член 261 от Договора за ЕО.

Достъп до тази лична информация имат само определените служители на Air Claim SA. Те ще го използват само по предназначение и с надлежно разрешение.

Използване на бисквитки

Както всеки друг уебсайт, Air Claim SA ще използва “бисквитки”, които ще помогнат на нашата компания да научи как да обслужва по-добре нашите клиенти, на които предоставяме нашите услуги. Тя ще анализира поведението на нашите потребители на нашия уебсайт като цяло. Данните, представени на нашите администратори, са категоризирани в статистически данни, които не предлагат информация за отделни лица.

Всичко, което означават бисквитките, и цялата им технология са въведени в пълна сила на този уебсайт. Ако не сте съгласни с тази форма на сътрудничество между уебсайта на Air Claim SA и вас, тогава осъществяването на споразумение ще бъде невъзможно и следователно трябва да напуснете този уебсайт и да не използвате нашите услуги, за да ви помогнем при възстановяването на вашия иск.

Съхраняваме допълнителна информация по този въпрос в раздела “Използване на бисквитки”. Моля, прочетете го за повече подробности и разяснения.

Споделяне на личните данни

Единствените страни, с които ще споделяме вашите лични данни, са тези, които са предмет на споразумението. Благодарение на това ще можем да ви преследваме Иск с цел получаване на обезщетението, което ви се дължи по силата на член 261 от Договора за ЕО. Ние ще им разкрием само данните, които са от значение за предприетите от тях действия за напредване и разрешаване на вашия случай. Всеки въпрос, свързан с това, може да бъде отнесен до някой от администраторите на Air Claim SA, където можете да обсъдите предпочитанията си по този въпрос. Данните за контакт за това действие са посочени на този уебсайт.

Сигурност на обработката

Начинът, по който ще обработваме всички ваши лични данни, ще бъде направен по възможно най-сигурния начин. Както от гледна точка на нашия персонал, който ще обработва такива данни, така и чрез предаването им на подходящи страни чрез мрежи и комуникационни платформи. Осигуряването на нулево излагане на инциденти или лошо използване на личната ви информация ще гарантира безопасна и сигурна среда, в която вашите претенции могат да бъдат разрешени по най-добрия възможен начин.

Достъп, промени и изтриване на вашите лични данни

По всяко време клиентът има възможност за достъп до личните си данни и освен това може да поиска тяхното изтриване или редактиране. За да сме сигурни, че всичко ще се изпълнява според първоначалния замисъл, трябва да се уверим, че между нас и Клиента е установена подходяща комуникация, особено в случай на актуализиране на данни. Ако имате някакви съмнения относно обработката на вашите лични данни или имате мнение относно представянето им на трети страни, можете да използвате нашите данни за контакт и да установите комуникационна линия с нас, за да решим заедно какво да правим с тях по задоволителен за вас начин.

Отговорност

Що се отнася до Общия регламент за защита на данните, Air Claim SA ще може по всяко време да потвърди съответствието си с всички членове, съдържащи се в ОРЗД. В този смисъл ние поемаме цялата отговорност за всичко, свързано с него. За да гарантираме това, докладите, съдържащи всички релевантни данни по този въпрос, ще бъдат добре документирани и ние ще можем по всяко време да докажем ангажимента си към тези принципи както пред органите, така и пред нашите клиенти. Допълнителна информация по въпроса ще получите, като се свържете с нас на данните, публикувани на нашия уебсайт.

Жалба

Клиентите ще могат по всяко време да подават жалби във връзка с всички аспекти на работата ни с тяхната лична информация. Съответният определен персонал ще се погрижи за съответното администриране на такива жалби, като клиентът ще има последната дума при вземането на решения по този въпрос. Такива жалби могат да бъдат подадени с помощта на данните за контакт, представени на нашия уебсайт Air Claim SA.

Промяна на политиката

Всички насоки на нашата политика могат да се променят в зависимост от различни фактори. от промяна на законодателството или просто от коригиране на системата за управление на Air Claim SA.

Въпреки че имаме право на такива промени, те ще засегнат само Клиенти, които все още не са сключили Споразумение с нас. В такъв случай е вероятно да бъдете надлежно уведомени от определен от нас персонал. Прочитането на условията и цялата съответна информация, предоставена ви на нашия уебсайт, ще ви гарантира, че винаги ще разполагате с необходимите данни, които да ви помогнат да вземете възможно най-доброто решение за вашата ситуация.