Oświadczenie o ochronie prywatności Air Claim SA

Prywatność jest dla nas niezwykle ważna. Kiedy mówimy o ochronie danych, wszelkie inne zasady lub oświadczenia, które możemy mieć, będą skoordynowane wyłącznie z przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych w odpowiedni i profesjonalny sposób. Odbędzie się to z poszanowaniem poufności użytkownika.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności odnoszą się do Air Claim SA.

Air Claim SA, ze względu na swoją siedzibę w granicach Unii Europejskiej, będzie postępować z Twoimi danymi osobowymi zgodnie z zasadami i przepisami UE. Cały cel naszej firmy jest dostosowany do takiego środowiska legislacyjnego.

Wszystkie nasze działania dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika zostaną wyjaśnione w niniejszym oświadczeniu. Od tego, jakie rodzaje informacji zbieramy, po sposób, w jaki przeprowadzimy proces wykorzystania tych danych.

Stworzyliśmy nasze zasady zgodnie z przepisami Unii Europejskiej z 2016 roku numer 679. Nazywa się ono ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Pomaga to ludziom, oferując im prawa w celu zwiększenia ochrony ich prywatności.

Air Claim SA ma obowiązek upewnić się, że ta polityka jest przestrzegana co do joty, a także upewnić się, że wszyscy zaangażowani będą przestrzegać wszystkiego, co zostało w niej określone.

Air Claim SA będzie monitorować wszystkie istotne dane i ich prywatność. Wszystkie metody przetwarzania i obsługi takich informacji będą odpowiednio nadzorowane i kontrolowane przez Air Claim SA.

Zasady

Wszystkie polityki Air Claim SA będą opierać się na następujących zasadach w celu zapewnienia właściwego postępowania z danymi osobowymi:

  • Gromadzenie prywatnych danych i ich przetwarzanie będzie odbywać się w sposób przejrzysty, zgodny z prawem i uczciwy.
  • Za każdym razem, gdy poprosimy użytkownika o podanie danych osobowych, zrobimy to w sposób zgodny z prawem i właściwy
  • Jeśli poprosimy o podanie danych osobowych użytkownika, zrobimy to wyłącznie z powodów związanych z realizacją jego Roszczenia.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający ich dokładność
  • Jeśli niektóre dane zostaną nam przekazane, a nie będą one objęte zakresem niniejszego Roszczenia, upewnimy się, że w ramach wszystkich naszych zasobów i rozsądnych ograniczeń usuniemy je w celu ochrony prywatności użytkownika. Taka naprawa zostanie przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie.
  • System, w którym przechowywane będą dane użytkownika, zidentyfikuje w rozsądnym czasie te części, które nie są już przydatne do celów roszczenia i usunie je z naszego magazynu, aby zapewnić prywatność informacji użytkownika.
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane w systemie gwarantującym ich bezpieczeństwo.
  • Prywatne informacje użytkownika zostaną ujawnione stronom trzecim wyłącznie w celu uzyskania korzyści dla roszczenia i tylko wtedy, gdy takie działanie okaże się istotne dla sprawy.
  • Przekazując swoje dane osobowe Air Claim SA, użytkownik będzie mógł w każdej chwili je wycofać, usunąć, zmodyfikować lub ograniczyć w dowolny sposób, jaki uzna za konieczny. Air Claim SA zastosuje się do życzeń swoich Klientów w tym zakresie.

Dane osobowe

Wszelkie informacje o osobie, które mogą prowadzić do jej identyfikacji i zawierają dane osobowe dotyczące tej osoby, są uważane za dane osobowe. Nazwiska, adresy, numery telefonów, daty urodzenia i inne to tylko niektóre przykłady danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

Ze względu na charakter naszych usług, aby pomóc ludziom w ubieganiu się o prawo do odszkodowania za lot, będziemy wymagać od nich przekazania nam niektórych danych osobowych. Aby znaleźć rozwiązanie ich problemu, musimy najpierw go ocenić, a w tym celu musimy zidentyfikować wszystkie zmienne dotyczące ich sytuacji.

Aby zweryfikować, czy roszczenie podlega przepisom rozporządzenia WE 261, będziemy potrzebować imion i nazwisk, adresów, numerów telefonów, szczegółów lotu i wszystkich innych istotnych danych osobowych w celu ustalenia, czy lot był opóźniony, overbookowany lub odwołany.

Gromadząc te dane osobowe, będziemy również w stanie przekazywać istotne szczegóły, które pasażerowie będą musieli znać w związku ze swoją sytuacją. Cała działalność Air Claim SA obraca się wokół tych zasad. Cały proces, który doprowadzi pasażera do uzyskania odszkodowania, rozpoczyna się od zebrania jego danych osobowych istotnych dla jego sprawy.

Wykorzystanie danych osobowych

Zebrane dane zostaną wykorzystane do dochodzenia roszczeń Klienta. Air Claim SA będzie przechowywać te dane wyłącznie przez okres niezbędny do uzyskania przez Klienta odszkodowania, do którego uprawnia go WE 261.

Tylko wyznaczony personel Air Claim SA będzie miał dostęp do tych danych osobowych. Będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwą autoryzacją.

Korzystanie z plików cookie

Jak każda inna strona internetowa, Air Claim SA będzie używać plików cookie, które pomogą naszej firmie dowiedzieć się, jak lepiej obsługiwać naszych klientów, którym świadczymy nasze usługi. Będzie analizować zachowanie naszych użytkowników na naszej stronie internetowej jako całości. Dane prezentowane naszym administratorom są skategoryzowane w statystykach, które nie oferują informacji o pojedynczych osobach.

Wszystko, co oznaczają pliki cookie i cała ich technologia, jest w pełni zaimplementowane na tej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z tą formą współpracy pomiędzy stroną internetową Air Claim SA a Tobą, realizacja Umowy będzie niemożliwa i dlatego musisz opuścić tę stronę internetową i nie korzystać z naszych usług, aby pomóc Ci w zwrocie roszczenia.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Korzystanie z plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z nim w celu uzyskania dalszych szczegółów i wyjaśnień.

Udostępnianie danych osobowych

Jedynymi stronami, którym będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika, będą te, które stanowią przedmiot Umowy. Z tego powodu będziemy mogli dochodzić roszczeń w celu uzyskania odszkodowania należnego na mocy WE 261. Ujawnimy im tylko te dane, które są istotne w odniesieniu do działań podjętych przez nich w celu rozwoju i rozwiązania sprawy. Wszelkie kwestie z tym związane można zgłaszać do jednego z administratorów Air Claim SA, gdzie można porozmawiać o swoich preferencjach w tej sprawie. Dane kontaktowe dotyczące tego działania można znaleźć na tej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo przetwarzania

Sposób, w jaki będziemy obchodzić się ze wszystkimi danymi osobowymi użytkownika, będzie realizowany w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Zarówno z punktu widzenia naszych pracowników, którzy będą obsługiwać takie dane, jak i poprzez przekazywanie ich odpowiednim stronom za pośrednictwem sieci i platform komunikacyjnych. Zapewnienie zerowego narażenia na wypadki lub niewłaściwe wykorzystanie prywatnych informacji zagwarantuje bezpieczne środowisko, w którym Twoje roszczenie może zostać rozwiązane w najlepszy możliwy sposób.

Dostęp, modyfikacje i usuwanie danych osobowych użytkownika

W każdej chwili Klient ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, a ponadto może zażądać ich usunięcia lub ponownej edycji. Aby upewnić się, że wszystko będzie działać zgodnie z pierwotnymi założeniami, musimy upewnić się, że między nami a klientem ustanowiona jest odpowiednia komunikacja, zwłaszcza w przypadku aktualizacji danych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych lub opinii na temat ich prezentacji stronom trzecim można skorzystać z naszych danych kontaktowych i nawiązać z nami kontakt, aby wspólnie zdecydować, co zrobić z tymi danymi w sposób satysfakcjonujący dla siebie.

Odpowiedzialność

W odniesieniu do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Air Claim SA będzie w stanie w każdej chwili potwierdzić swoją zgodność ze wszystkimi artykułami zawartymi w RODO. W związku z tym bierzemy całkowitą odpowiedzialność za wszystko, co jej dotyczy. Aby to zapewnić, raporty zawierające wszystkie istotne dane dotyczące tej sprawy będą dobrze udokumentowane i będziemy w stanie w każdej chwili wykazać nasze zaangażowanie w przestrzeganie tych zasad, zarówno wobec władz, jak i naszych klientów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych podanych do wiadomości publicznej na naszej stronie internetowej.

Skarga

Klienci będą mogli w każdej chwili zarejestrować skargę dotyczącą wszystkich aspektów przetwarzania przez nas ich prywatnych danych osobowych. Odpowiedni wyznaczony personel dopilnuje, aby takie skargi były odpowiednio rozpatrywane, a Klient będzie miał ostatnie słowo w podejmowaniu wszelkich decyzji w tym zakresie. Takie skargi można składać za pomocą danych kontaktowych przedstawionych na naszej stronie internetowej Air Claim SA.

Zmiana polityki

Wszystkie wytyczne naszej polityki mogą ulec zmianie w zależności od różnych czynników. Z modyfikacji przepisów lub po prostu z dostosowania systemu zarządzania Air Claim SA.

Chociaż mamy prawo do takich modyfikacji, będą one miały wpływ tylko na Klientów, którzy nie zawarli jeszcze z nami Umowy. W takim przypadku prawdopodobne jest, że użytkownik zostanie odpowiednio powiadomiony przez nasz wyznaczony personel. Zapoznanie się z warunkami i wszystkimi istotnymi informacjami udostępnionymi na naszej stronie internetowej zapewni, że zawsze będziesz posiadać niezbędne dane, które pomogą Ci podjąć najlepszą możliwą decyzję w Twojej sytuacji.