Aktualizacja z 28 kwietnia 2023 r.

Artykuł 1: Definicje W niniejszych warunkach (zwanych dalej “Warunkami”) zdefiniowane poniżej terminy mają następujące znaczenie:

1.1 “Umowa”: umowa pomiędzy klientem a AirClaim, która zostaje zawarta po zaakceptowaniu Warunków przez klienta. W przypadku świadczenia Usługi asysty prawnej, Umowa jest uznawana za ważną po podpisaniu przez klienta Formularza cesji lub Umowy zgłoszenia roszczenia, oprócz zaakceptowania niniejszych Warunków.

1.2 “AirClaim”: AirClaim SA, spółka założona w Rumunii, z siedzibą w Constanta, Str.Miron Costin nr 65

1.3 “AirClaim”: bezpłatne narzędzie online, dostępne na stronie internetowej AirClaim i w aplikacji mobilnej, które umożliwia połączenie e-maila klienta z AirClaim, aby umożliwić AirClaim identyfikację rezerwacji lotów i ewentualnych wniosków zgodnie z rozporządzeniem w sprawie praw pasażerów lotniczych, w odpowiednim e-mailu.

1.4 “Rozporządzenie w sprawie praw pasażerów linii lotniczych”: dowolna ustawa, rozporządzenie, dyrektywa lub podobny akt prawny, niezależnie od tego, czy został wydany na szczeblu stanowym, unijnym, federalnym, krajowym czy regionalnym, który ustanawia zasady dotyczące rekompensaty pieniężnej, odszkodowania lub zwrotu kosztów pasażerom w przypadku nadkompletu, opóźnienia lub odwołania lotu.

1.5 “Formularz cesji”: dokument, za pomocą którego klient, zgodnie z warunkami w nim określonymi, przenosi własność wniosku na AirClaim.

1.6 “Claim Request Agreement”: dokument dostarczony klientowi przez AirClaim, który upoważnia AirClaim lub jeden z jej podmiotów stowarzyszonych lub partnerów do działania w imieniu klienta. Dokument ten może przybierać różne formy, w tym między innymi pełnomocnictwa lub umowy obsługi klienta.

1.7 “Żądanie”: każde roszczenie wobec linii lotniczej o odszkodowanie pieniężne, zadośćuczynienie lub zwrot kosztów na podstawie Rozporządzenia w sprawie praw pasażerów linii lotniczych.

1.8 “Klient(-ci)”: osoba(-y), która(-e) zaakceptowała(-y) niniejszy Regulamin.

1.9 “Usługa kwalifikacji”: Świadczenie przez AirClaim usługi określania kwalifikowalności w ostatniej chwili za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania. Usługa kwalifikowania jest wykonywana indywidualnie, od wniosku do wniosku, w formularzu internetowym AirClaim lub dla wszystkich znalezionych lotów, jeśli klient jest połączony z AirClaim. Dział kwalifikowalności poinformuje klienta o prawdopodobieństwie złożenia kwalifikującego się wniosku. Kwalifikujący się wniosek będzie miał wysokie prawdopodobieństwo wypłaty, a AirClaim zaoferuje swoją usługę pomocy prawnej dla takich wniosków, jeśli klient o to poprosi. Wnioski niekwalifikujące się będą miały niskie prawdopodobieństwo otrzymania płatności, a AirClaim nie będzie oferować usługi pomocy prawnej dla takich wniosków. Usługa kwalifikowalności jest obecnie dostępna tylko dla wniosków EC 261.

1.10 “Rekompensata”: całkowita kwota pieniędzy zapłacona przez linię lotniczą za wniosek, jako rekompensata, ugoda pozasądowa, gest dobrej woli lub w inny sposób, przekazana klientowi lub AirClaim po zaakceptowaniu przez klienta Warunków.

1.11 “Usługa informacyjna”: to dostarczanie informacji o lotach przez AirClaim, w tym informacji o liniach lotniczych, informacji o lotniskach, innych informacji związanych z podróżą, informacji o prawach pasażerów lotniczych i przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Informacje te będą istotne dla podróży klienta, ale będą też miały bardziej ogólny kontekst, taki jak ranking lotnisk lub linii lotniczych lub wiadomości o zmianach w prawach pasażerów lotniczych. Informacje będą przekazywane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości e-mail, spersonalizowanych billboardów elektronicznych, stron internetowych kontrolowanych przez AirClaim lub aplikacji mobilnych.

1.12 “Wymiar sprawiedliwości jako usługa”: to dochodzenie przez AirClaim roszczenia, w tym, w razie potrzeby, w drodze postępowania sądowego.

1.13 “Postępowanie sądowe”: jest wszczynane wyłącznie na wniosek klienta, a nie przez firmę Air Claim SA, ale przez wyspecjalizowanych prawników wymienionych w tabeli prawników, którą można sprawdzić tutaj www.unbr.ro.

1.14 “Szybka ścieżka prawna”: to procedura dla linii lotniczych, które zazwyczaj nie wypłacają odszkodowań, z wyjątkiem sytuacji, gdy podejmowane są działania prawne. W przypadku, gdy AirClaim świadczy usługę pomocy prawnej, oferując szybką ścieżkę prawną, AirClaim naliczy zarówno opłatę za usługę, jak i opłatę procesową ze względu na zwiększone ryzyko i koszty dla AirClaim.

1.15 “Członek/członkowie”: osoba/osoby, które zakupiły AirClaim+.

1.16 “Cennik”: załącznik dołączony do niniejszych Warunków, określający akceptowane waluty, metody płatności i wszystkie opłaty pobierane przez AirClaim.

1.17 “Rozporządzenie 261/04”: Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

 

Artykuł 2: Umowa

2.1 Po zaakceptowaniu niniejszych Warunków przez klienta, AirClaim zgadza się na świadczenie usługi, a klient zgadza się na otrzymywanie Usługi kwalifikacyjnej i Usługi informacyjnej.

2.2 Po zaakceptowaniu przez klienta niniejszych Warunków i podpisaniu Formularza Cesji lub Umowy Wniosku o Odszkodowanie, klient zgadza się na otrzymanie Usługi Pomocy Prawnej, a AirClaim zgadza się na świadczenie tej usługi, chyba że AirClaim poinformuje klienta bez zbędnej zwłoki, że AirClaim nie może zapewnić pomocy dla danego roszczenia.

2.3 Zawierając umowę z AirClaim, klient gwarantuje, że posiada upoważnienie i zdolność prawną do zawarcia Umowy we własnym imieniu oraz, jeśli ma to zastosowanie, w imieniu osób, z którymi podróżował. Podpisując Formularz cesji lub Umowę o wypłatę rekompensaty, klient gwarantuje, że jest upoważniony i posiada zdolność prawną do podpisania Formularza cesji lub Umowy o wypłatę rekompensaty w swoim imieniu oraz, w stosownych przypadkach, w imieniu małoletnich, z którymi podróżował.

2.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że AirClaim dąży wyłącznie do uzyskania odszkodowania za lot. Klient zgadza się, że AirClaim nie zaakceptuje voucherów podróżnych i/lub innych usług jako rekompensaty, a taka oferta od linii lotniczych zostanie uznana za odmowę zapłaty, chyba że AirClaim ustali, że prawdopodobieństwo bardziej korzystnego wyniku dla klienta jest niskie i że w tych okolicznościach najlepszym wyborem byłoby zaakceptowanie takiej oferty.

2.5 Klient gwarantuje, że odszkodowanie nie zostało przekazane osobom trzecim oraz że nie toczy się ani nie będzie się toczyć żaden spór prawny między klientem a linią lotniczą w tej samej sprawie.

2.6 Po podpisaniu Formularza cesji klient nie może przenieść roszczenia na żadną inną stronę, ponieważ tytuł prawny do roszczenia został już przeniesiony na AirClaim. Wszelkie istniejące zobowiązania lub przeniesienia, jeśli takie istnieją, muszą zostać anulowane przed podpisaniem Formularza cesji lub Umowy wniosku o rekompensatę. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli klient podpisał Umowę wniosku o rekompensatę, klient może odwołać uprawnienia przyznane w Umowie wniosku o rekompensatę poprzez pisemne powiadomienie AirClaim.

2.7 W przypadku, gdy klient otrzyma bezpośrednie płatności lub jakiekolwiek inne odszkodowanie od odpowiedniej linii lotniczej po zawarciu umowy, klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym AirClaim. Płatności te są uważane za rekompensatę i dają AirClaim prawo do żądania opłaty za usługę i opłaty sądowej, jeśli AirClaim złożyła pozew, zanim dany klient otrzymał płatność od odpowiedniej linii lotniczej.

2.8 Po podpisaniu Formularza Cesji lub Umowy Wniosku o Rekompensatę, klient jest zobowiązany do zaprzestania negocjacji z daną linią lotniczą i skierowania wszelkich kontaktów ze strony linii lotniczej do AirClaim, aby zapewnić, że AirClaim osiągnie najlepszy możliwy wynik.

 

Artykuł 3: Opis usługi pomocy prawnej

3.1 AirClaim zgłasza wniosek klienta o odszkodowanie od linii lotniczej, która obsługiwała lot, w oparciu o Rozporządzenie 261/2004 lub inne obowiązujące przepisy dotyczące praw pasażerów lotniczych, mające zastosowanie do konkretnej podróży lotniczej klienta.

3.2 Dane lotu i informacje mogą być przesyłane do AirClaim za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji mobilnych, poczty elektronicznej, innych rozwiązań elektronicznych lub za pośrednictwem oprogramowania obsługiwanego przez AirClaim lub telefonicznie.

3.3 Aby skutecznie dochodzić roszczenia, AirClaim wymaga podpisanego przez klienta Formularza cesji lub Umowy wniosku o odszkodowanie, które klient może wysłać do AirClaim za pośrednictwem formularza internetowego, aplikacji mobilnej, poczty elektronicznej lub usługi pocztowej. Po otrzymaniu podpisanego formularza cesji lub umowy o odszkodowanie od klienta, AirClaim przygotowuje wniosek o płatność i wysyła go do linii lotniczej, która obsługiwała lot bez zbędnych opóźnień i zarządza całą późniejszą korespondencją. W przypadku tej części usługi pomocy prawnej, jeśli odszkodowanie zostanie wypłacone, AirClaim naliczy opłatę za usługę (patrz Cennik).

3.4 Jeśli linia lotnicza, która obsługiwała lot, nie wypłaci odszkodowania w rozsądnym terminie po powiadomieniu przez AirClaim i pod warunkiem, że roszczenie zostało potwierdzone z odpowiednią pewnością, AirClaim może wszcząć postępowanie sądowe w celu dochodzenia roszczenia. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego i wypłaty odszkodowania, AirClaim pobiera opłatę procesową oprócz opłaty za usługę, aby pokryć dodatkowe koszty postępowania sądowego (patrz Cennik).

3.5 Jeśli zakontraktowany przedstawiciel prawny jest wykorzystywany w postępowaniu sądowym, klient zezwoli AirClaim na przyznanie zakontraktowanemu przedstawicielowi prawnemu dostępu do wszystkich danych przekazanych AirClaim i zezwoli przedstawicielowi prawnemu na przekazywanie informacji o postępach w sprawie do AirClaim. Jeśli właściwy sąd wymaga certyfikatu autentyczności, pełnomocnictwa, oświadczenia o autentyczności, formularza cesji lub innych dodatkowych oddzielnych dokumentów, klient zgadza się podpisać te dodatkowe dokumenty. Jeśli klient podpisał już Formularz cesji i podpisuje certyfikat uwierzytelniający, pełnomocnictwo, umowę obsługi klienta lub podobny akt, klient i AirClaim zgadzają się, że takie roszczenie jest automatycznie przenoszone z powrotem na klienta bezpośrednio przed podpisaniem przez klienta odpowiedniego certyfikatu uwierzytelniającego, pełnomocnictwa, umowy obsługi klienta lub podobnego aktu.

3.6 Jeśli zakontraktowany przedstawiciel prawny stwierdzi, że nie ma wystarczających szans na sukces, klient zostanie o tym poinformowany i ani AirClaim, ani zakontraktowany przedstawiciel prawny nie podejmą dalszych działań.

3.7 Jeśli AirClaim lub zakontraktowany przedstawiciel prawny zainicjuje proces sądowy w celu dochodzenia roszczenia, AirClaim pokryje wszelkie koszty poniesione w przypadku przegrania procesu sądowego. Jeśli pozew zostanie wygrany lub jeśli zostanie osiągnięte porozumienie między linią lotniczą a AirClaim, AirClaim pokryje wszystkie poniesione koszty, które nie zostały pokryte przez linię lotniczą.

 

Aktualizacja dla Rumunii: 29.07.2020

Ustęp 7 artykułu 3 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy firma Air Claim ceduje roszczenie pasażera (klienta). Warunki zostały uzupełnione o obowiązujące w Rumunii przepisy prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Air Claim nie może bezpośrednio pozwać operatora linii lotniczej w imieniu pasażera. Będąc spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nie możemy działać jako przedstawiciel, zgodnie z przepisami ustawy nr 51/1995 dotyczącej organizacji i wykonywania zawodu prawnika.

Ponadto, zgodnie z prawem, doradztwo prawne jest domeną zarezerwowaną dla prawników, poprzez formy wykonywania zawodu, a pozew obejmowałby doradztwo prawne i reprezentację. Spółka może działać we własnym imieniu, jeśli przeniesie prawo pasażera do roszczenia, a tym samym prawo to wejdzie do majątku spółki.

Spółka nie może dochodzić w sądzie prawa znajdującego się w aktywach innej osoby, z wyjątkiem pewnych wyjątkowych sytuacji, które nie mają zastosowania w obecnej sytuacji. Stosunek prawny pomiędzy AIR CLAIM a pasażerem (klientem) ma na celu polubowną reprezentację przed operatorem linii lotniczej. Z szacunku dla swoich klientów, w przypadku, gdy operator linii lotniczych odmawia przyznania pasażerowi należnego odszkodowania, AIR CLAIM proponuje klientowi kilka alternatyw, takich jak: 1. Cesja prawa do roszczenia w zamian za określoną kwotę; 2. Rekomendacja wyspecjalizowanych prawników w takich sytuacjach, zarejestrowanych w rejestrze prawników.

Artykuł 3.8: Klient przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie jakiejkolwiek oferty ugody pozasądowej jest wyłączną decyzją AirClaim, ponieważ klient przeniósł roszczenie na AirClaim. W przypadku, gdy AirClaim działa w imieniu klienta na podstawie umowy o odszkodowanie, klient upoważnia AirClaim do przyjęcia lub odrzucenia pozasądowych ofert ugody w oparciu o doświadczenie AirClaim z linią lotniczą i porady zewnętrznych przedstawicieli prawnych.

 

Artykuł 4: Opłaty i płatności

4.1 AirClaim oferuje Usługę kwalifikowalności, AirClaim Connect i Usługę informacyjną bezpłatnie.

4.2 AirClaim oferuje usługę pomocy prawnej bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków, w których AirClaim udaje się uzyskać odszkodowanie. W przypadku powodzenia działania, AirClaim przekaże uzgodnioną część odszkodowania klientowi, z zastrzeżeniem obowiązujących opłat zgodnie z cennikiem.

4.3 Płatność uzgodnionej części rekompensaty na rzecz klienta zostanie dokonana zgodnie z opcjami z cennika.

4.4 Jeśli klient dostarczył nieprawidłowe lub niewystarczające informacje wymagane do wypłaty odszkodowania, a płatność zostanie zwrócona do AirClaim, a klient, po kilku powiadomieniach i uzasadnionych wysiłkach ze strony AirClaim, aby skontaktować się z klientem za pomocą środków innych niż e-mail dostarczony przez klienta do AirClaim, nie odpowiada w celu poprawienia lub dostarczenia niezbędnych informacji do wypłaty uzgodnionej części odszkodowania, AirClaim ma prawo zatrzymać tę część odszkodowania, która w przeciwnym razie zostałaby przekazana Klientowi.

4.5 Po wypłaceniu przez AirClaim uzgodnionego odszkodowania zgodnie z instrukcjami i wyborem metody dostarczonymi przez klienta, AirClaim nie ponosi odpowiedzialności za:

i) czeki, przedpłacone karty debetowe, karty kredytowe i inne straty w transporcie do klienta;

ii) wszelkich skutków podania przez klienta nieprawidłowych informacji o rachunku bankowym, nieprawidłowego adresu lub podobnych, w tym między innymi rekompensaty wypłaconej nieprawidłowemu odbiorcy. Jeśli odszkodowanie zostało wypłacone niewłaściwemu odbiorcy z winy klienta, AirClaim nie będzie zobowiązany do jego aktywnego odzyskania.

4.6 Odsetki nie mogą być naliczane za okres pomiędzy wpływem a wypływem płatności. AirClaim zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszelkich odsetek odzyskanych od linii lotniczej.

4.7 AirClaim nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rekompensaty, szkody lub podobne, w przypadku, gdy AirClaim nie może przekazać płatności klientowi z powodu zdarzenia, którego nie można kontrolować, w tym, bez ograniczeń, strajku, strajku pracodawcy, klęski żywiołowej, wojny, zamieszek, niepokojów społecznych, celowego sabotażu, zgodności z prawem lub nakazem rządowym, rozporządzeniem, przepisami lub instrukcjami, wypadku, awarii zakładu lub maszyny, pożaru, powodzi i burz.

 

5: Ochrona danych osobowych

5.1 AirClaim będzie przede wszystkim wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Klienta w celu świadczenia Usługi kwalifikowalności, Usługi informacyjnej, zgodnie z Umową. AirClaim może również gromadzić dane osobowe do innych celów, takich jak statystyki, administracja i komunikacja, administracja i bezpieczeństwo IT, ochrona fizyczna, systemy uwierzytelniania i autoryzacji, systemy wsparcia, koordynacja wewnętrznych projektów i zespołów oraz działania organizacyjne. Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, rozporządzeniem (UE) 2016/679 (zob. oświadczenie o ochronie prywatności).

5.2 Klient przekazuje AirClaim dane osobowe zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych lub innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych, z wyraźną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich w kontekście Umowy. AirClaim będzie przekazywać dane osobowe stronom trzecim wyłącznie na warunkach wymienionych poniżej:

i) jeśli klient wyraził na to zgodę;

ii) jeżeli jest to dokonywane w celu bezpośrednio związanym z pierwotnym celem, dla którego dane osobowe zostały zebrane;

iii) jeśli jest to konieczne do przygotowania, negocjowania i wykonania umowy z klientem;

iv) jeśli jest to konieczne ze względu na obowiązek prawny, nakaz administracyjny lub sądowy;

v) jeśli jest to konieczne do ustalenia lub ochrony roszczeń prawnych lub do obrony przed działaniami prawnymi;

vi) jeśli służy to zapobieganiu nadużyciom lub innym nielegalnym działaniom, takim jak celowe ataki, w celu zapewnienia ochrony danych.

 

Artykuł 6: Dane i informacje od klienta

6.1 Na żądanie AirClaim klient dostarczy AirClaim wszystkie dane lub informacje niezbędne do wykonania umowy. Klient gwarantuje, że podane dane i informacje są prawidłowe, kompletne i prawdziwe (patrz Oświadczenie o ochronie prywatności).

6.2 Klient zgadza się w pełni zabezpieczyć AirClaim przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich, w tym między innymi przed nieprawidłową komunikacją ze strony klienta, podaniem nieprawidłowych danych/informacji i nieuczciwym zachowaniem.

6.3 W przypadku nieprawidłowych danych/informacji i nieuczciwego zachowania, AirClaim zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli umowa zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym paragrafem, klient nie będzie miał prawa do żadnej rekompensaty.

Artykuł 7: Prawo do odstąpienia od umowy

7.1 Jeśli użytkownik kwalifikuje się jako konsument zgodnie z przepisami UE dotyczącymi konsumentów, tj. jest osobą fizyczną, która dokonuje transakcji prawnej w celu, który nie jest działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową, przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.

7.2 Użytkownik może wycofać swoją akceptację naszej umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia (np. listownie, pocztą elektroniczną) bez konieczności podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym w wyżej wymienionym 14-dniowym terminie i wyraźnie zaznaczyć, że użytkownik chce odstąpić od umowy. Ze względu na charakter świadczonej usługi, nie możesz odstąpić od naszej Umowy, jeśli poinformowaliśmy Cię, że dana linia lotnicza zaakceptowała roszczenie, ponieważ w tym przypadku świadczyliśmy usługę, o którą prosiłeś, lub jeśli leciałeś jakimikolwiek lotami objętymi Subskrypcją AirClaim+. Wycofanie można wysłać na adres:

lub e-mail: private@airclaim.com

 

Artykuł 8: Warunki dotyczące wypłaty odszkodowania

8.1 W ciągu maksymalnie 30 dni od momentu wypłaty Reprezentowanemu Klientowi odszkodowania związanego z Lotem, powiadomimy go o konieczności podania danych bankowych do przelewu.

8.2 Termin, o którym mowa w par. 1 powyżej rozpoczyna się od momentu, w którym niżej podpisany, AIR CLAIM, wie, że kwota otrzymana od linii lotniczej jest odszkodowaniem związanym z Lotem, należnym Reprezentowanemu Klientowi. W związku z tym, jeśli linia lotnicza w momencie dokonywania przelewu bankowego nie poda szczegółów płatności, niżej podpisany AIR CLAIM skontaktuje się z linią lotniczą w celu uzyskania wyjaśnień w ciągu maksymalnie 5 dni od otrzymania przelewu.

8.3 W ciągu maksymalnie 30 dni od momentu, w którym Reprezentowany Klient przekazał niżej podpisanemu pełne i prawidłowe dane bankowe (nazwa, IBAN itp.), AIR CLAIM dokona przelewu bankowego na rzecz Reprezentowanego Klienta, w tym odszkodowania wynikającego ze Zlecenia lotu, zatrzymując Cenę. Reprezentowany Klient nie może podać danych bankowych innej osoby, ponieważ niżej podpisany, zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, nie będzie mógł dokonać tej płatności. Niżej podpisany powiadomi Reprezentowanego Klienta w ciągu 30 dni o fakcie przekazania nieprawidłowych danych bankowych (niekompletny/nieprawidłowy IBAN/itd.).

8.4 Wyżej wymieniona płatność zostanie dokonana w walucie, w której niżej podpisany otrzymał odszkodowanie od linii lotniczej. W związku z tym, jeśli niżej podpisany otrzymał odszkodowanie w EUR, dokona płatności na rzecz pasażera w tej samej walucie. Jeśli pasażer oświadczy, że nie posiada rachunku bankowego w tej walucie, niżej podpisany dokona przelewu bankowego na rzecz Klienta Reprezentowanego we wskazanej przez niego walucie, po kursie B.N.R. ustalonym w tym dniu (lub w dniu poprzednim, w przypadku płatności dokonanych przed podaniem kursu wymiany przez B.N.R.).

8.5 Jeśli firma AIR CLAIM nie otrzyma od Reprezentowanego Klienta prawidłowych i kompletnych danych bankowych w ciągu 3 miesięcy od powiadomienia wysłanego do pasażera w związku z prośbą o przekazanie danych bankowych do przelewu (powiadomienie, o którym mowa w art. 8.1), firma Air Claim nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Reprezentowanego Klienta obowiązków, o których mowa w art. 8.1. 8.1. powyżej i/lub opóźnionej transmisji danych, a cała kwota odszkodowania (uzyskane odszkodowanie) zostanie zatrzymana przez AIR CLAIM po upływie 3-miesięcznego okresu.

8.6 W celu wyjaśnienia i uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień, wspomina się, że zgodnie z art. 8.1 powyżej, AIR CLAIM zażąda danych bankowych w celu dokonania przelewu bankowego uzyskanego odszkodowania na jego rzecz. 8.1 powyżej, AIR CLAIM zażąda danych bankowych Reprezentowanego Klienta w celu dokonania przelewu bankowego uzyskanego odszkodowania w jego imieniu. Klient rozumie i zgadza się, że AIR CLAIM zatrzyma całe odszkodowanie (uzyskane odszkodowanie), jeśli nie przekaże AIR CLAIM swoich prawidłowych i pełnych danych bankowych w ciągu 3 miesięcy od otrzymania odpowiedniego powiadomienia (żądania). Tym samym przedmiot umowy o reprezentację zostanie zrealizowany, a ona sama ustanie.

 

Artykuł 9: Postanowienia końcowe

9.1 AirClaim jest upoważniony do zmiany niniejszych Warunków i cennika oraz do ustalenia dodatkowych warunków w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jednak zmiany mające negatywny wpływ na klienta nie będą miały zastosowania do klienta, chyba że klient zaakceptuje te nowe zmiany.

9.2 Prawo niemieckie ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Formularza cesji i Umowy między AirClaim a klientem. Jednakże, klient zawsze ma prawo zażądać ochrony należnej na mocy przepisów prawnych kraju, w którym klient zamieszkuje.

9.3 W przypadku, gdy postanowienie niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień.

9.4 Prawa i obowiązki związane w całości lub w części z każdym zgłoszonym roszczeniem mogą być przenoszone bez ograniczeń przez AirClaim na dowolny podmiot w ramach grupy firm AirClaim oraz przez AirClaim na strony trzecie.

9.5 Angielska wersja językowa niniejszych Warunków ma pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek rozbieżności z jakąkolwiek inną wersją językową.